Skip links

POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I POLISA KOLAČIĆA

1. Opšte odredbe


Ovim obaveštenjem Društvo definiše i pruža informacije o tome kako i na koji način se vrši obrada podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( u daljem tekstu: Zakon ), koje obaveštenje predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja i koje proizvodi dejstvo počev od prvog dana postavljanja na Platformu Društva. Društvo kao administrator ( Rukovalac/Obrađivač ) zadržava sva prava u pogledu izmene i dopune ovog obaveštenja koje promene se imaju istaći na Platformu u roku od naknadnih 8 dana od dana donošenja. Ovo obaveštenje primenjuje se na sva lica na koja se Zakon može primeniti a u odnosu na podatke koje ta lica definiše i određuje u pogledu identiteta, oznake identiteta, identifikacionog podatka, lokacije, identiteta formiranog u elektronskim komunikacionim mrežama, koji podaci definišu njegovo fizičko, fiziološko, mentalno, genetsko, ekonomsko, kulturološko, društveno i neko drugo obeležje koje podleže zaštiti prava u smislu Zakona.

Svaki podatak koji je predmet obrade dat je uz dobrovoljni pristanak kako je to definisano Uslovima korišćenja i predstavlja predmet obrade koji se pohranjuje kod Društva a odnosi se na ime i prezime, kontakt telefon, email, korisničko ime i šifru korisnika za fizičko lice kao i poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj, email, korisničko ime i šifru za korisnika koji je pravno lice, koji podaci su predmet obrade, kao i podaci koji se pohranjuju bez uticaja Društva i korisnika a odnose se na podatke koji predstavljaju digitalni potpis korisnika koji se javlja u korišćenju sadržaja kojima se pristupa korišćenjem interneta i informacionih tehnologija i služi za te svrhe.

Pored navedenog, Društvo je u zakonskoj obavezi da u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o oglašavanju i Zakona o elektronskoj trgovini, čuva podatke u smislu navedenih zakona koji podaci su unapred definisani a na koje uslove su lica čiji podaci se obrađuju pod tim uslovima pristanak dala zaključenjem ugovora sa društvom na način i prema odredbama Opštih uslova poslovanja društva.

Društvo pored obrade podataka u svrhe za koju su dati, registracija korisnika, obrađuje podatke koji se odnose na aukcije, ponude i oglase u smislu pružanja usluge Platforme, finansijske podatke u realizaciji plaćanja usluge Društvu, podatke o interakciji korisnika sa Društvom ostvarenim komunikacionim kanalima vidno istaknutim na samoj Platformi ili na drugi uobičajeni način predviđen uslovima korišćenja. Svrha obrade je u celosti upravljena na pretežni interes Društva kao tvorca korisničkih sadržaja da kroz analiziranje aplikativnih sadržaja, ostvarene interakcije sa posetiocima i korisnicima, unapredi kvalitet usluge, kvalitet sadržaja kao i da unapredi format oglašavanja elektronskim putem kroz organizovane aukcije kao aktivne komponente oglašavanja na Platformi. Pored navedenog korisnički podaci pohranjuju se na serveru koji se fizički nalazi u SAD, savezna država New York, u vlasništvu privrednog društva Digital Ocean LLC, koji prenos se vrši u zemlju za koju se u skladu sa Zakonom smatra da obezbeđuje adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti. Zakonitost obrade i čuvanja podataka proizilazi iz primene odredbe člana 12. stav 1. tačke 1. 2. 3. i 6. Zakona pri čemu Legitimni interes predstavlja pravni osnov po kome u odnosu na prava i slobode korisnika, u smislu podataka o ličnosti kojima se pruža zaštita, preteže poslovni i zakonski interes Društva sa kog stanovišta se i pristupa obradi podataka.

Pohrana podataka u direktnoj je vezi sa poslovanjem Društva, odnosno statističkim obradama svake predmetne aukcije koju kreira Društvo, a pored interne obrade u cilju unapređenja njenih segmenata, poseban značaj se daje obradi podataka u smislu otkrivanja bilo kakve zloupotrebe, prevarnih ponašanja, odnosno protivzakonitog postupanja u vezi sa interakcijom korisnika. Predmetni podaci dostupni su trećim licima – obrađivačima podataka koja pristup istim ostvaruju po osnovu ugovornog odnosa sa Društvom i po instrukcijama Društva i to: vlasniku softverskog rešenja ( pružanje usluge u formatu elektronske aukcije i korisnička podrška), Hosting kompanija ( vlasnik servera ), domaća IT podrška kao i trećim licima – rukovaocima podataka i to: poslovnim bankama ( vršenje plaćanja i eventualni povraćaj novčanih sredstava), kurirske i poštanske službe ( korespodencija u pisanoj formi na zahtev korisnika ), i drugim oglašivačima sa linkovima istaknutim na Platformi društva koji vode ka izvorno postavljenom sadržaju tih oglašivača a pored navedenog Društvo je u obavezi da na zahtev nadležnih organa iste dostavi na uvid u skladu i na način kako je to definisano samim zahtevom ili nalogom, a sve napred u obimu neophodnom za realizaciju legitimnog interesa Društva.


2. Bezbednost


Bezbednost pohranjenih podataka postiže se kroz implementirane standarde koji se realizuju primenom tehničkih i tehnoloških, informatičkih i informacionih mera zaštite uključujući i fizičku zaštitu kroz onemogućavanja pristupa neovlašćenih lica Administrativnom nalogu.

Bezbednost podataka koji su predmet obrade realizuje se i primenom odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz člana 5. stav 1. i 2. Zakona kroz implementaciju načela i to zakonitosti, poštenja i transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, minimizacije podataka, tačnosti, ograničenja čuvanja, integriteta i poverljivosti i odgovornosti za postupanje.

Svako plaćanje vrši se direktno na račun društva po osnovu izdate profakture o čemu ostaje finansijski zapis što je bitno sa stanovišta pružanja dodatnih bezbedonosnih garancija u smislu izjavljivanja reklamacije i odgovornosti Društva za pruženu uslugu. Podaci korisnika vezani za plaćanje ukoliko se isto vrši e/bankingom nisu predmet obrade niti je ijedan od podataka u vezi sa takvim plaćanjem dostupan Društvu a pogotovo ne broj računa, šifra i sl.

Društvo će radi oživotvorenja svoje poslovne politike raditi na unapređenju same platforme kroz uvođenje i implementaciju pouzdanog i bezbednog sistema plaćanja koji će omogućiti korisnicima bezbedno i direktno plaćanje sa opcije na Platformi uz maksimalnu uštedu vremena.


3. Svrha obrade, period čuvanja, lice za zaštitu podataka


Društvo obrađuje podatke fizičkih lica u smislu identifikacije korisnika na koje se podaci odnose koji su sa stanovišta Društva i poslovne politike od značaja za društvo kako bi usluga Platforme bila pružena a odnose se na ime i prezime, kontakt telefon, korisničko ime, mejl adresu korisnika i korisničku šifru. Ukoliko korisnik u smilsu komunikacije sa Društvom, dobrovoljno ostavi i druge podatke ima pravo da od Društva zahteva da postupi u skladu sa odredbama članova 26. stav 1. do 4. člana 29. člana 30. stav 1. do 5. člana 31. stav 1. do 3. člana 33. stav 1. i 2. i člana 36. stav 1. do 4. Zakona pri čemu svako zainteresovano lice treba da zna da se u interakciji sa Platformom vrši obrada onih podataka koji se dobrovoljno ostavljaju radi registracije kao i podataka koji se automatski obrađuju samim pristupom na platformu.

Za svako plaćanje koje se vrši Društvu, u cilju kupovine Bid Poena, jedine usluge koju društvo naplaćuje, Društvo izdaje profakturu a po izvršenoj uplati izdaje fiskalni račun koji se dostavlja registrovanom korisniku elektronskim putem na njegovu registrovanu mejl adresu. Sa stanovišta računovodstvenih propisa podaci koji se ostavljaju prilikom registracije predstavljaju minimum podataka nužnih za izdavanje odgovarajuće računovodstvene isprave. Po ostvarenoj interakciji u smislu plaćanja Društvo je u obavezi da čuva podatke o prometu pa se u tom smislu ne može izvršiti brisanje podataka dok se za to ne steknu uslovi, odnosno do isteka rokova za čuvanje arhivske građe Društva.

Čuvanje pohranjenih podataka u vezi je sa trajanjem svakog pojedinačnog korisničkog naloga, odnosno brisanje podataka ima se izvršiti prestankom svakog naloga pojedinačno kao i u slučaju davanja takve izjave sa zahtevom registrovanog korisnika ili ukidanjem korisničkog naloga od strane Društva kao administratora.

Društvo nema lice imenovano za zaštitu podataka o ličnosti, ali svaka primedba, izjava ili opoziv saglasnosti može se uputiti Dragani Bogićević, direktoru društva, odnosno sve predstavke i zahtevi se mogu uputiti na mejl adresu info@conceptclub.rs a nakon obrade zahteva po istom će biti postupljeno blagovremeno i biće dostavljen adekvatan odgovor o daljem postupanju Društva. Pored navedene mejl adrese uredno će biti uvažene i predstavke koje se dostavljaju na bilo koju mejl adresu vidno istaknutu na Platformi Društva.

Korisnici u svakom trenutku u zakonom propisanim rokovima, mogu ostvariti pravo na pristup informacijama u smilsu provere podataka koji su predmet obrade i čuvanja, kao i pravo dobijanja na uvid obrađenih i pohranjenih podataka o korisniku. Takođe korisnici imaju pravo na ispravku i dopunu prethodno pohranjenih podataka što pored prava u određenom delu predstavlja i obavezu korisnika predviđenu uslovima korišćenja.

Svaki korisnik može se obratiti Društvu sa zahtevom za brisanje podataka o ličnosti koji su kroz interakciju sa Platformom obrađeni i takvom zahtevu biće udovoljeno izuzev u slučaju postojanja zakonske obaveze Društva da izvrši obradu podataka o ličnosti i obaveze čuvanja tako obrađenih podataka. U slučaju izjavljivanja opoziva na prethodnu datu saglasnost isti neće biti od uticaja na prethodno vršenu obradu pre učinjenog opoziva.

Ukoliko korisnik smatra da je Društvo učinilo neku povredu prilikom obrade podataka i narušilo prava u smislu povrede Zakona, isti se može obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti na adresu office@poverenik.rs

Pored obraćanja povereniku zainteresovano lice se takođe može obratiti nadležnom sudu da u odgovarajućem postupku inicira postupak radi zaštite prava za koja smatra da su postupanjem Društva povređena.


4. Kolačići


Platforma koristi kolačiće i to osnovne kolačiće, kolačiće performansi, kolačiće funkcionalnosti, kolačiće marketinga i kolačiće bezbednosti. Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnik prihvata i pristaje na upotrebu istih, a isti se primenjuju radi poboljšanja korisničkog iskustva kao i radi mogućnosti pristupa Platformi. Kolačići marketinga i njihova pohrana i obrada podataka u vezi sa njima je u isključivoj odgovornosti trećih lica kao partnera Društva i oni snose isključivu odgovornost na takav način prikupljenih podataka prema njihovim uslovima korišćenja i ova vrsta kolačića se označava kao kolačići treće strane.

Korisnik može optirati za prihvatanje pohranjivanja svih kolačića na uređaj preko koga pristupa Platformi Društva, za prihvatanje određenih kolačića ili na kraju za neprihvatanje istih, od čega zavisi i korisničko iskustvo posebno u delu osnovnih kolačića i kolačića performansi.

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost da blokira kolačiće treće strane i da izvrši prihvat samo kolačića prve strane, odnosno kolačiće Platforme Društva.

Blokiranje pohranjivanja kolačića na uređaju korisnika vrši se u podešavanjima pretraživača i na način kako je to faktički regulisano za svaki posebno ( Google Chrome, Mozila Firefox…).


5. Završne odredbe


Za sve što nije definisano ovim obaveštenjem imaju se primeniti odredbe Zakona a u cilju zaštite prava zainteresovanih lica pri čemu se Društvo ograđuje od upućivanja korisnika o pojedinačnim odredbama Zakona kao i o funkcionisanju kolačića.

Ovo obaveštenje sastavni je deo Uslova korišćenja Društva i kao takvo proizvodi dejsto od trenutka prihvatanja uslova.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva na web stranici conceptclub.rs.